Przejdź do treści

Wspólnoty

Grupa Dobrego Pasterza

Grupę Dobrego Pasterza tworzą klerycy różnych kursów, którym zależy w sposób szczególny na wypracowaniu duchowości kapłana diecezjalnego, jaka będzie niezbędna, jeśli Wolą Bożą i wolą Kościoła zostaną obdarzeni łaską święceń.
Dlatego też gromadzimy się na spotkaniach formacyjnych, podczas których pogłębiamy refleksję nad Słowem Bożym, wsłuchujemy się w głoszone konferencje dotyczące różnych aspektów kapłańskiego życia, staramy się podejmować szczegółowy rachunek sumienia, ale też poszukujemy wzorców kapłanów, którzy przeżyli swoje kapłaństwo w sposób święty, radosny i pociągający, zaznajamiamy się z prezentacjami tematycznymi przygotowywanymi przez poszczególnych członków grupy. Oprócz tego spotykamy się na wspólnej modlitwie – wznosząc naszego ducha ku Bogu, a także organizujemy tzw. kręgi radości, świętując wydarzenia z życia każdego z nas.
Opiekunem naszej grupy jest ks. Stanisław Urmański, który raz w miesiącu prowadzi dla nas krąg studyjny w duchu Stowarzyszenia Kapłańskiego Świętego Krzyża.
Nie można też pominąć tworzących się spontanicznie między nami więzów braterstwa i przyjaźni, które są wspaniałą zachętą do pracy nad sobą i wsparciem w razie trudności.
Nasza duchowość czerpie tak naprawdę z dwóch źródeł: Unii Apostolskiej Kleru (stowarzyszeniu kapłanów diecezjalnych założonym w XIX wieku, akcentującym osobiste zjednoczenie z Chrystusem, oddanie życia na służbę Kościołowi i tworzenie wspólnoty wśród kapłanów) i duchowości Opus Dei, której twórcą był św. Josemaria Escriva, postulujący dążenie do świętości przez jak najdoskonalsze wykonywanie swoich obowiązków na tym miejscu, na którym postawił nas Pan Bóg.

Grupa Maryjna

Pierwsze tegoroczne spotkanie naszej grupy już za nami. Każdy mógł przedstawić swoje plany i pomysły na najbliższy rok. Myślę, że najważniejsze, by był to czas przeżyty z nasza Matką – z Maryją. Maryjo! Bo każdy dzień z Tobą jest wielką przygodą. Jest nową przygodą, choć w ręku wciąż ten sam różaniec. Niech on nam towarzyszy jeszcze bardziej w naszej codzienności. Ty Maryjo pomagaj nam coraz bardziej wnikać w głębie jego tajemnic i zbliżać się do Chrystusa, Który jest jego sercem. Oby ten rok był też czasem, w którym tak jak Ty powiemy Bogu TAK i spełnimy Jego wolę, jakakolwiek ona będzie… Tak byśmy jak Ty – Maryjo mogli kiedyś uwielbić Pana…

Uwielbiaj, duszo moja, chwałę Pana twego,

Ojca wielkiej poezji – tak bardzo dobrego.

On młodość moją rytmem cudownym obwarował,

On pieśń mą na dębowym kowadle ukował.

Rozebrzmij, duszo moja, chwałą Pana twego,

Sprawcy Wiedzy anielskiej – Sprawcy łaskawego.

Karol Wojtyła, Magnificat

Może tyle na dziś 🙂

7.X.2013 – We Wspomnienie NMP Różańcowej

Kleryckie Koło Misyjne

Kleryckie Koło Misyjne jest jedną z najstarszych grup działających w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu; powstało ono bowiem już w 1928 roku. Podobnie jak ówcześni klerycy, i my pragniemy poprzez naszą modlitwą i formację wspierać działalność misyjną Kościoła powszechnego, a także przybliżać tematykę misyjną pozostałym braciom w seminarium.

Naszym podstawowym celem jest wspieranie misjonarzy i ludzi, do których są posłani poprzez modlitwę. Dlatego też na każdym spotkaniu modlimy się za misje, sprawujemy Eucharystie w intencji misji, modlimy się za misjonarzy w ramach modlitewnej adopcji czy w ramach różańca misyjnego za prześladowanych chrześcijan.

Ponadto organizujemy w seminarium spotkania z misjonarzami, którzy dzielą się z nami swoimi doświadczeniami pobudzając w nas troskę o rozszerzanie się wiary i Ewangelii na krańce świata. W ostatnim czasie gościliśmy m.in. ks. Grzegorza Ząbka, kapłana fidei donum archidiecezji rzeszowskiej pracującego na Ukrainie o. Macieja Brauna, zmartwychwstańca posługującego w Tanzanii czy o. Silvanusa Stocka.

W ramach naszych cotygodniowych spotkań oprócz modlitwy i zacieśniania braterskich więzi, podejmujemy formację misyjną. Poszczególni członkowie Koła przedstawiają na spotkaniach różne aspekty działalności misyjnej Kościoła (np. historia i działalność Papieskich Dzieł Misyjnych, życie Kościoła i działalność misjonarzy w danych krajach misyjnych).

Ponadto bierzemy udział w sympozjach i konferencjach misyjnych. Zorganizowaliśmy także dwudniowe sympozjum poświęcone tematyce misyjnej (10-11.11.2008). Okazją ku temu było jubileusz 80-lecia istnienia naszego Koła.

Poza tym organizujemy Tydzień misyjny w naszym seminarium, zbiórki na rzecz misji, pomagamy w przeprowadzeniu Misyjnego Dnia Dziecka Archidiecezji Poznańskiej.

Staramy się także współpracować ze środowiskiem misyjnym naszej Archidiecezji, w sposób szczególny z Akademickim Kołem Misjologicznym przy Wydziale Teologicznym UAM i siostrami klaweriankami z Centrum Misyjnego Archidiecezji Poznańskiej.

Od kilku lat uczestniczymy w wyjazdach misyjnych. W ostatnich latach braliśmy udział w projektach misyjnych Akademickiego Koła Misjologicznego w Jerozolimie (w latach 2010-2011 – po 2 kleryków), na Wyspach Zielonego Przylądka w Afryce (2011 – 1 kleryk) oraz samodzielny nasz projekt na Ukrainie (2011 – 4 kleryków). Z kolei w 2012 roku 2 kleryków wyjechało do Kazachstanu, a 3 kleryków uczestniczyło w projekcie Akademickiego Koła Misjologicznego w Ziemi Świętej.

Koło Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży

„Zasadniczym celem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan oraz aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła przez szerzenie i upowszechnianie katolickich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza społecznego i kulturalnego.” (Statut KSM, par. 13)

Do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży należą młodzi ludzie od 14 do 30 roku życia, którzy chcą twórczo uczestniczyć we własnym wzrastaniu oraz przemianie świata. Stowarzyszenie to umożliwia zaangażowanie młodych nie tylko w grupie rówieśniczej ale również odnalezienie swojego miejsca w parafii a nawet diecezji. Poprzez liczne spotkania formacyjne, modlitwę, zabawę oraz szereg organizowanych przedsięwzięć na skalę parafialną i diecezjalną uwrażliwia młodzież na służbę Bogu i ojczyźnie. Stowarzyszenie pozostaje pod zwierzchnim kierownictwem Konferencji Episkopatu Polski, która czuwa nad jego formacją i działalnością przez generalnego asystenta kościelnego.

„Jednym ze statutowych celów KSM jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan. Cel ten jest realizowany m.in. poprzez cotygodniowe spotkania formacyjne zastępów.” Dzięki tym spotkaniom oddziały KSM realizują siedmioletni plan formacyjny wypracowany podczas długoletniej już pracy stowarzyszenia. Spotkania te, stanowią podstawową działalność naszej organizacji. Przygotowują je młodzi ludzie, którzy maja już kilkuletni staż w oddziale (a zatem odbyli formację), na tematy: biblijne, dotyczące tożsamości członka KSM, nauki Kościoła, kwestii moralnych itp. Niejednokrotnie na spotkania zapraszani są ciekawi goście, prezentowane różne filmy, oraz tworzone tzw. spotkania integracyjne, na których poprzez wspólną zabawę staramy się poznać drugiego człowieka i zaprzyjaźnić z nim.

Koło Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu

KSM w seminarium pełni dość istotną rolę, przede wszystkim dla stowarzyszenia. Ukazuje przyszłym księżom fakt istnienia takiej organizacji i jej działalność. Zaprasza kleryków zrzeszonych w kole do przygotowywania materiałów formacyjnych (m.in. konspektów spotkań) do pracy w oddziałach i podczas rekolekcji. Klerykom daje okazję poprzez uczestnictwo w letnich obozach formacyjnych, nabierać doświadczenia w pracy duszpasterskiej. W końcu też daje nieprzecenioną okazję do współpracy z dynamiczną młodzieżą pragnącą pogłębiać swoje życie duchowe i przemieniać świat, a przez to daje szanse nieustannego poznawania współczesnych problemów i odpowiadania na nie poprzez wspólną pracę na rzecz Kościoła i Ojczyzny.

Odnowa w Duchu Świętym

Odnowa Charyzmatyczna nie jest ruchem, ale poruszaniem się w Duchu Świętym. Jako ruch zniknęłaby szybko, zaledwie weszłaby do krwioobiegu i życia Kościoła. Przecież rzekę, która wpada do morza, nie można nadal nazywać rzeką. Odnowa Charyzmatyczna jest jak bieżący strumień łaski, jest niespodzianką Ducha Świętego.

kard. Suenens

Charyzmatem naszej grupy jest modlitwa, która ma właśnie prowadzić do poruszania się w Duchu Świętym. Wielbimy naszego Pana Jezusa Chrystusa, składamy dzięki i przyzywamy mocy Jego Świętego Ducha, aby nas uzdrawiał, przemieniał i prowadził po drogach naszego powołania. Posługujemy także modlitwą wstawienniczą w naszym domu, jak również na ile jest to możliwe w innych wspólnotach Odnowy w Duchu Świętym.

Co pewien czas zapraszamy na nasze spotkania różnych gości, którzy dzielą się swoim doświadczeniem działania Ducha Świętego w ich życiu i ukazują nam metody Nowej Ewangelizacji. Spotkania modlitewne odbywają się co środę o godzinie 20.00.

Ruch Światło-Życie

Ruch Światło-Życie jest jednym z ruchów odnowy Kościoła według nauczania Soboru Watykańskiego II. Gromadzi ludzi różnego wieku i powołania: młodzież, dzieci, dorosłych, jak również kapłanów, zakonników, zakonnice, członków instytutów świeckich oraz rodziny w gałęzi rodzinnej, jaką jest Domowy Kościół. Poprzez odpowiednią dla każdej z tych grup formację Ruch Światło-Życie wychowuje dojrzałych chrześcijan i służy odnowie Kościoła przez przekształcanie parafii we wspólnoty wspólnot.

Znakiem Ruchu Światło-Życie jest starochrześcijański symbol fos-zoe (gr. słowa światło i życie splecione literą omega, tworzące krzyż).

W Arcybiskupim Seminarium Duchownym grupa oazowa posiada wieloletnie tradycje. Obecnie gromadzi 11 alumnów, którzy wspólnie spotykają się, aby pochylać się nad Słowem Bożym i rozważać wielką tajemnicę Boga działającego w życiu człowieka. Spotkania dają nam także możliwość dzielenia się doświadczeniem wiary, modlitwą za współbraci i radością z bycia razem.

Grupa włącza się również w życie diecezjalne Ruchu, uczestnicząc w Mszach Świętych organizowanych przez poznańską diakonię, oraz spotykając się z członkami oazy na Dniach Wspólnoty.

Drużyna sportowa

Sport w seminarium

Mens sana in corpore sano, czyli w zdrowym ciele zdrowy duch. Tak mawiali starożytni Rzymianie. Mawiali, ale i realizowali w życiu tę zasadę poprzez ruch, wysiłek fizyczny, zawody sportowe w różnego rodzaju dyscyplinach. Co szczególnie istotne znali tę zależność i jedność ludzkiego ciała i ducha.

W naszym seminarium potrzebę ruchu i aktywności fizycznej można zaspokoić poprzez kilka różnych rodzajów sportu. Na plan pierwszy zdecydowanie wybija się piłka nożna. W naszej „przytulnej” sali rozgrywamy pasjonujące i pełne dramaturgii mecze w ramach seminaryjnego turnieju pomiędzy kursami. Są one też przygotowaniem do turniejów rozgrywanych na hali z innymi seminariami. Co dwa lata odbywa się też Ogólnopolski Turniej Seminariów Duchownych i Zakonnych. Oprócz dobrej zabawy, poznania siebie i innych braci kleryków dostarcza on zawsze wiele niezapomnianych emocji i wrażeń. I tych z boiska i spoza niego, nie tylko zza linii autu. Kto chciałby nabrać mocy i siły, ot chociażby do noszenia płodów ziemi, może skorzystać z dobrze wyposażonej siłowni. Co roku organizowane są także rozgrywki w tenisie stołowym. Ci wszyscy, którzy chcą doskonalić styl pływacki i wyrabiać kondycję na wakacyjną pielgrzymkę mogą korzystać raz w tygodniu z uniwersyteckiego basenu. Nie brakuje też u nas kolarzy i biegaczy. Dla każdego mężczyzny znajdzie się jakiś sposób na ćwiczenie fizycznej tężyzny. Bo kto systematycznie hartuje swoje ciało może być pewien, że lenistwo nie będzie się go trzymało.

Schola seminaryjna „Inclina aurem”

Scholę w naszym seminarium tworzą klerycy z różnych kursów (najwcześniej po drugim semestrze I roku), którzy zostali do niej przydzieleni po uprzednim przesłuchaniu na egzaminie z muzyki kościelnej. Spotykamy się dwa razy w tygodniu na godzinnej próbie w poniedziałki oraz czwartki, a także w miarę możliwości przed ważniejszymi występami. Naszym opiekunem muzycznym jest ks. dr Mariusz Białkowski, wykładowca Akademii Muzycznej odpowiedzialny za śpiew w Seminarium, a także referent ds. organistów w archidiecezji poznańskiej.

Swoim śpiewem towarzyszymy liturgii podczas ważnych uroczystości i wydarzeń w seminarium, Bazylice Archikatedralnej oraz na Wydziale Teologicznym UAM, a także na cotygodniowych Mszach Św. w języku łacińskim w naszej kaplicy.

Nasza schola dzieli się na trzy głosy. Nasz repertuar to przede wszystkim chorał gregoriański, polifoniczne utwory o tematyce religijnej, pieśni kościelne itp. Szczególnym dla nas wydarzeniem jest coroczny koncert organizowany z okazji wspomnienia liturgicznego św. Cecylii.

Zespół muzyczny

Święto Młodych – Plac Wolności – 19.09.2015 r.

https://www.facebook.com/watch/?v=883916361643531