Przejdź do treści

Uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła

Mt 16, 13-19

13 Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?» 14 A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków». 15 Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?» 16 Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego». 17 Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. 18 Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. 19 I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie».

w. 13 Cezarea Filipowa to miasto wybudowane ku czci Tyberiusza przez tetrarchę Filipa u podnóża góry Hermon. Jezus prawdopodobnie wybrał na wytchnienie Cezareę, ponieważ było to miejsce pogańskie. Teren skalisty mógł być podpowiedzią dla Jezusa w celu nazwania Piotra – skałą. Jezus pyta się uczniów o to jak jest postrzegany Syn Człowieczy przez ludzi. Tytuł Syn Człowieczy, który później przybrał formę imienia jest tu użyty przez Mateusza w celu ukazania najważniejszych tytułów chrystologicznych obok Mesjasza i Syna Bożego. Jezus stawia pytanie z wielkim dystansem, bo wie, że nie można Go poznać własnymi siłami.

Jak wygląda moja codzienna rozmowa z Panem Jezusem?

Czy pragnę poznawać Jego wolę względem mnie?

w. 14 Udzielona przez uczniów odpowiedź pokazuje wielość spojrzeń na osobę Syna Człowieczego. Jan Chrzciciel, Eliasz, Jeremiasz, prorok. To, co łączy te postacie to fakt, iż wszyscy mieli pojawić się na końcu czasów. Ludzie widzieli w Jezusie właśnie te postaci, których już nie było pośród nich.

Kim dla mnie jest Jezus?

Czy widzę działanie Jezusa w moim życiu?

w. 15-16 Tu pada w odróżnieniu do poprzednich trafna odpowiedź. Piotr mówi zdecydowanie i nie bez przyczyny o Jezusie jako Mesjaszu, Synu Bożym, Synu Człowieczym. Mesjasz – Chrystus, Jednorodzony Syn Boga, żywy Bóg co wskazuje na Jego aktywne działanie w historii. Jest źródłem życia, zbawcą swojego ludu. Mateusz używając słów „Syn Boży” może mieć na myśli mesjańskie skojarzenia oraz ukazanie bezpośredniej relacji Jezusa z Ojcem.

Jak mocno wierzę w Synostwo Boże Jezusa?

Czy moja wiara jest zdecydowana w środowiskach, w których codziennie żyję?

w. 17 Szymon, syn Jony. Prawdopodobnie pod takim imieniem był znany w innych wspólnotach, choć samo imię Jona nie było popularne. W innych miejscach Szymon jest nazywany synem Jana. Ciało i krew wskazują na człowieka.

Czy pamiętam, że Bóg zesłał na świat Syna – Człowieka, bym bardziej rozumiał tę Tajemnicę?

w. 18-19 Piotr otrzymuje nowe imię, które ma podkreślać nowy etap Jego życia. Piotr ma być skałą, czyli czymś bardzo mocnym. I na tej skale Chrystus chce budować Kościół. Piotr otrzymuje funkcję i zadanie jednocześnie. Piotr ma być podłożem, na którym Jezus będzie budował Królestwo Boże. Wiara Piotra ma być tym zaczynem. Mówiąc Kościół Jezus ma na myśli wspólnotę ludzi, o którą szczególnie On sam się zatroszczy. Zostaje zaznaczona moc budowania na skale i zapewnienie, że bramy zła tej mocnej wiarą wspólnoty nie zniszczą. Rola Piotra we wspólnocie jest wyrażona w metaforze kluczy. Klucze są symbolem władzy. Oznaczają one w tym wypadku wielkość władzy Piotra w królestwie niebieskim. Piotr robi podłoże do budowania Kościoła, nie jest Jego zwierzchnikiem, ale jest odpowiedzialny za wspólnotę. W gestii Piotra jest też zawiązywanie i rozwiązywanie wszystkiego. Oznacza to, że Piotr jest również odpowiedzialny za sumienia ludzi. To wszystko oznacza pełnię władzy Piotra, ale władzy wewnętrznej i nadnaturalnej. Kościół zbudowany na Piotrze to instytucja zbawienia.

Jak ja angażuję się w tworzenie wspólnoty w parafii, szkole itd.?

Czy moje życie oparte jest na dobrych wartościach, które pomagają mi w dążeniu ku Bogu?

 

Na podstawie:

Nowy Komentarz Biblijny, Ewangelia według św. Mateusza rozdziały 14-28, wyd. EDYCJA ŚWIĘTEGO PAWŁA

Ewangelia według św. Mateusza, wyd. PALLOTINUM

Medytacja do pobrania:

Medytacja 29.06.2013

 

← Wstecz