Przejdź do treści

XXI Niedziela Zwykła Rok A

Fragment Ewangelii wg św. Mateusza (16, 13 -20)

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: <<Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?>> A oni odpowiedzieli: <<Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków>>. Jezus zapytał ich: <<A wy za kogo Mnie uważacie?>> Odpowiedział Szymon Piotr: <<Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego>>. Na to Jezus mu rzekł: <<Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Opoka] i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie>>. Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem.

Egzegeza i pomoc do medytacji:

w. 13 Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: <<Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?>>

Jezus pyta się o opinię, jaką mają o Nim prości ludzie, nieskażeni niezdrowym spojrzeniem faryzeuszów. Wielu uznawało Go za kogoś niezwykłego, ale ostatecznie nikt nie wiedział, kim tak naprawdę jest.

Za kogo dzisiejszy świat uważa Jezusa? Czy za Zbawiciela, jedynego dawcę prawdziwego życia? Czy może raczej za kogoś, kto wymaga przestrzegania starych zasad, które dziś już nie są w modzie?

w. 14 A oni odpowiedzieli: <<Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków>>.

Jezusa za Jana Chrzciciela uznawał przecież sam Herod (Mt 14,2). Eliasz – miał poprzedzić przyjście Mesjasza, a mnogość cudów, jakich dokonywał Jezus mogła wskazywać, że czas Jego pojawienia jest bliski.

w. 15 Jezus zapytał ich: <<A wy za kogo Mnie uważacie?>>

A za kogo ja uważam Jezusa? Kim naprawdę jest On dla mnie?

w. 16 Odpowiedział Szymon Piotr: <<Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego>>.

Piotr w imieniu wszystkich apostołów wyznaje prawdę o Chrystusie. Ta prawda trwa w Kościele niezmiennie aż do naszych czasów i trwać będzie wiecznie.

w. 17 Na to Jezus mu rzekł: <<Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie.

Piotr wyznaje coś, co jest poza jego umysłem. Nie może tego niczym potwierdzić, to jego własne przeczucie, na którym buduje cały swój osąd.

Wielu z nas jest w podobnej sytuacji – wyznajemy to, co pojmujemy wiarą, choć empirycznie nie tego nie udowodniliśmy. Tak jak u Piotra – łaską jest to, że wierzymy i jak wierzymy.

w. 18 Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Opoka] i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą.

Mamy tu do czynienia z grą słów: gr. Petros oznacza skałę, opokę. Słowo Kościół (gr. ekklesia) w Ewangeliach występuje tylko dwa razy, i to właśnie u Mateusza. Określenie Kościół mój oznacza, że chodzi o wspólnotę zebraną wokół Mesjasza, odrębną od wspólnot starotestamentowych.

Jakże często jesteśmy świadkami ataków na Kościół. I te ataki trwają od samego początku Jego istnienia. Ale obietnica Jezusa jest jasna – nic nie zniszczy Kościoła, więc nie trzeba nam się lękać.

w. 19 I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie>>.

Sam Jezus ustala zakres władzy Piotra i Jego następców w Kościele i nadaje im moc, płynącą od Niego samego, tj. Mesjasza.

Dzięki tym słowom Jezusa możemy mieć pewność, że słuchając każdego następcy św. Piotra, nie zbłądzimy w drodze do Nieba.

w. 20 Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem.

Jesteśmy w lepszej sytuacji – już jest po Zmartwychwstaniu i wręcz nie możemy milczeć o tym, Kim jest Jezus. To nasz obowiązek – głosić światu prawdę o Zmartwychwstałym. A jak ja ten obowiązek podejmuję? Czy potrafię przyznać się do bycia chrześcijaninem w każdym miejscu, czasie i sytuacji? Czy nie zapieram się Jezusa w chwilach trudnych i wymagających?

kl. Michał H.

Medytacja do pobrania: XXI Niedziela Rok A

Źródła:

Biblia Tysiąclecia, wyd. V + komentarz

Pismo Święte, wyd. św. Pawła + komentarz

Klucz do Biblii, Wilfrid J. Harrington

← Wstecz